Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 28 Maj 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Biegli sądowi

Sąd Okręgowy we Włocławku poszukuje kandydatów  spośród  lekarzy na  lekarza sądowego.

Osoby pełniące funkcję biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku z dziedziny medycyna mają  możliwość  pełnienia również  funkcji lekarza sądowego.

Zgodnie z Ustawą o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 123,poz.849 ze zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1/ ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3/ nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4/ ma nieposzlakowaną opinię;

5/ uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

6/ ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Ponadto powołana Ustawa reguluje tryb powoływania, utratę prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady finansowania wystawiania zaświadczeń.

Wszelkie informacje można uzyskać  w  Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 22  - pokój  nr 15  lub  telefonicznie nr   tel. 54  42 22 510.

 

Aktualna lista biegłych znajduje się w linku poniżej:

Kliknij by pobrać pełną treść dokumentu....

 

 

 

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjmowania interesantów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych- Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych- Dz.U.Nr 15 poz. 133 - reguluje także tryb i sposób ustanawiania biegłych sądowych  i stosownie i stosownie §
12 w/w rozporządzenia   biegłym może być ustanowiona osoba , która :
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 rok życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości  specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki ,rzemiosła , a także innej umiejętności,dla której ma być  ustanowiona;
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

 

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadane wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,należy do prezesa.
Natomiast stosownie do §13 w/w rozporządzenia  biegłym -tłumaczem języka migowego -  może być ustanowiona osoba , która :
ukończyła 21 lat życia i posiada "Certyfikat drugi - T2" - tłumacz -biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka , wydany przez Polski Związek Głuchych

 

Informacja dla biegłych sądowych z dziedziny psychologii i pedagogiki.

 

Zaproszenie na XV Krajową Konferencję Biegłych Sądowych.

Kliknij by pobrać pełną treść dokumentu....


Informacje dodatkowe:


 

Informacje

Data powstania: 24 marca 2009
Data opublikowania: 24 marca 2009
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Graczyk
Opublikował(a): Mariusz Graczyk
Liczba odwiedzin: 13402

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600