Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 26 Marzec 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Biegli sądowi

Sąd Okręgowy we Włocławku poszukuje kandydatów  spośród  lekarzy na  lekarza sądowego.

Osoby pełniące funkcję biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku z dziedziny medycyna mają  możliwość  pełnienia również  funkcji lekarza sądowego.

Zgodnie z Ustawą o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 123,poz.849 ze zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1/ ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3/ nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4/ ma nieposzlakowaną opinię;

5/ uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

6/ ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Ponadto powołana Ustawa reguluje tryb powoływania, utratę prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady finansowania wystawiania zaświadczeń.

Wszelkie informacje można uzyskać  w  Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 22  - pokój  nr 15  lub  telefonicznie nr   tel. 54  42 22 510.

 

 

 

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjmowania interesantów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych- Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych- Dz.U.Nr 15 poz. 133 - reguluje także tryb i sposób ustanawiania biegłych sądowych  i stosownie i stosownie §
12 w/w rozporządzenia   biegłym może być ustanowiona osoba , która :
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 rok życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości  specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki ,rzemiosła , a także innej umiejętności,dla której ma być  ustanowiona;
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

 

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadane wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,należy do prezesa.
Natomiast stosownie do §13 w/w rozporządzenia  biegłym -tłumaczem języka migowego -  może być ustanowiona osoba , która :
ukończyła 21 lat życia i posiada "Certyfikat drugi - T2" - tłumacz -biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka , wydany przez Polski Związek Głuchych

 

Informacja dla biegłych sądowych z dziedziny psychologii i pedagogiki.

 

Aktualna lista biegłych znajduje się w linku poniżej:

Kliknij by pobrać pełną treść dokumentu....

 

Zaproszenie na III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej.

Kliknij by pobrać pełną treść dokumentu....

Zaproszenie na XV Krajową Konferencję Biegłych Sądowych.

Kliknij by pobrać pełną treść dokumentu....

 

 

Informacje

Data powstania: 24 marca 2009
Data opublikowania: 24 marca 2009
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Graczyk
Opublikował(a): Mariusz Graczyk
Liczba odwiedzin: 12894

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600