Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 28 Maj 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt \ BOI Informacje

                                                                                                                                                                                                          

W celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji, zarządzeniem nr 31/2013 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dniem 2 kwietnia 2013 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku utowrzone zostało Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt
UWAGA:
Pracownik Biura Obsługi Interesantów udziela informacji we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym we Włocławku w I lub II instancji w wydziałach:
  • I Cywilnym,
  • III Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,
  • IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • V Cywilnym Rodzinnym.
 
Informacje dotyczące spraw:
  • II Wydziału Karnego
  • Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego
będą udzielane w sekretariacie Wydziału Karnego oraz w sekretariacie Sekcji Odwoławczej mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 22.
 
Natomiast przeglądanie akt spraw w czytelni akt dotyczy wszystkich ww. wydziałów.
 

 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 ze zm.) do zadań biura obsługi interesanta należy udzielanie informacji o:
1) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu spraw do sądu;
2) wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobie ich uiszczania wraz z podaniem numeru konta bankowego sądu i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
3) możliwości i sposobie ubiegania się o ustanowienie obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
4) rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
5) funkcjonujących wydziałach sądu, zakresie ich działania, lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów;
6) numerach telefonów do sądu, wydziałów i godzinach ich pracy;
7) siedzibach innych sądów oraz adresach i telefonach niektórych instytucji pozasądowych;
8) terminach i miejscach rozpraw w sądzie;

9) udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrujacego dżwięk albo obraz i dżwięk stronom i osobom uprawnionym.
Ponadto, pracownik biura obsługi interesanta może udzielić telefonicznie informacji na temat sprawy rozpoznawanej w wydziale sądu, a w szczególności może poinformować rozmówcę o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie i czynnościach dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.
Pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.
Pracownicy biura udostępniają interesantom listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną oraz udostępniają formularze urzędowe i wzory pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw.

 
Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną.
 
Pracownicy Biura Informacyjnego nie udzielają porad prawnych.
Informacje

Data powstania: 2 kwietnia 2013
Data opublikowania: 2 kwietnia 2013
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Barbara Zajac
Opublikował(a): Barbara Zajac
Liczba odwiedzin: 2899

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600