Sąd Okręgowy we Włocławku
drukuj
Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt \ Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt w Sądzie Okręgowym we Włocławku

 

Zarządzeniem nr 31/2013 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dniem 2 kwietnia 2013 R. w Sądzie Okręgowym we Włocławku utowrzonE zostałO Biuro obsługi interesantów wraz z czytelnią akt
Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt Sądu Okręgowego we Włocławku  zostało powołane w celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji.
 
UWAGA:
Pracownik Biura Obsługi Interesantów udziela informacji we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym we Włocławku w I lub II instancji w Wydziałach: I Cywilnym, III Penitencjarnym, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Cywilnym Rodzinnym.
 
Informacje dotyczące spraw II Wydziału Karnego oraz Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Włocławku będą udzielane
w Sekretariacie Wydziału Karnego oraz w Sekretariacie Sekcji Odwoławczej mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 22.
 
Natomiast przeglądanie akt spraw w czytelni akt dotyczy wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego we Włocławku, tj. I Cywilnego, II Karnego, Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego, III Wydziału Penitencjarnego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego Rodzinnego.
 
Regulamin udostępniania akt w Biurze Obsługi interesantów Sądu Okręgowego we Włocławku
 
 
Interesanci Biura Obsługi Interesantów  przyjmowani są w lokalu mieszczącym się na parterze budynku Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Długiej 65
w godzinach:
-        od 7.30 do 15.30 z przerwą w godzinach: od 11.00 do 11.30; i  od 13.00 do 13.15
Czytelnia akt jest czynna w godzinach:
-        od 8.30 do 14.00 z przerwą w godzinach: 11.00 do 11.30.i od 13.00 do 13.15
 

Telefon: 54   41 20 380
e-mail: boi@wloclawek.so.gov.pl
fax: 54 41 18 575
 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 ze zm.) do zadań biura obsługi interesanta należy udzielanie informacji o:
1) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu spraw do sądu;
2) wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobie ich uiszczania wraz z podaniem numeru konta bankowego sądu i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
3) możliwości i sposobie ubiegania się o ustanowienie obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
4) rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
5) funkcjonujących wydziałach sądu, zakresie ich działania, lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów;
6) numerach telefonów do sądu, wydziałów i godzinach ich pracy;
7) siedzibach innych sądów oraz adresach i telefonach niektórych instytucji pozasądowych;
8) terminach i miejscach rozpraw w sądzie;
9) udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrujacego dżweięk albo obraz i dżwięk stronom i osobom uprawnionym.
Ponadto, pracownik biura obsługi interesanta może udzielić telefonicznie informacji na temat sprawy rozpoznawanej w wydziale sądu, a w szczególności może poinformować rozmówcę o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie i czynnościach dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.
Pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.

Pracownicy biura udostępniają interesantom listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną oraz udostępniają formularze urzędowe i wzory pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw.

Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną.
 
Pracownicy Biura Informacyjnego nie udzielają porad prawnych.
 
Zamówienia akt do przeglądu można składać telefonicznie pod nr tel. 054 41 20 380,
fax. 54 411 85 75
lub na adres boi@wloclawek.so.gov.pl
 
Informacje

Data powstania: 2 kwietnia 2013
Data opublikowania: 2 kwietnia 2013
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Barbara Zajac
Opublikował(a): Barbara Zajac
Liczba odwiedzin: 922

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600