Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 30 Lipiec 2016.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt \ BOI Informacje

                                                                                                                                                                                                          

W celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji, zarządzeniem nr 31/2013 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dniem 2 kwietnia 2013 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku utowrzone zostało Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt
UWAGA:
Pracownik Biura Obsługi Interesantów udziela informacji we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym we Włocławku w I lub II instancji w Wydziałach: I Cywilnym, III Penitencjarnym, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Cywilnym Rodzinnym.
 
Informacje dotyczące spraw II Wydziału Karnego oraz Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Włocławku będą udzielane
w Sekretariacie Wydziału Karnego oraz w Sekretariacie Sekcji Odwoławczej mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 22.
 
Natomiast przeglądanie akt spraw w czytelni akt dotyczy wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego we Włocławku, tj. I Cywilnego, II Karnego, Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego, III Wydziału Penitencjarnego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego Rodzinnego.
 
Regulamin udostępniania akt w Biurze Obsługi interesantów Sądu Okręgowego we Włocławku
 

 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 ze zm.) do zadań biura obsługi interesanta należy udzielanie informacji o:
1) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu spraw do sądu;
2) wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobie ich uiszczania wraz z podaniem numeru konta bankowego sądu i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
3) możliwości i sposobie ubiegania się o ustanowienie obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
4) rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
5) funkcjonujących wydziałach sądu, zakresie ich działania, lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów;
6) numerach telefonów do sądu, wydziałów i godzinach ich pracy;
7) siedzibach innych sądów oraz adresach i telefonach niektórych instytucji pozasądowych;
8) terminach i miejscach rozpraw w sądzie;
9) udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrujacego dżwięk albo obraz i dżwięk stronom i osobom uprawnionym.
Ponadto, pracownik biura obsługi interesanta może udzielić telefonicznie informacji na temat sprawy rozpoznawanej w wydziale sądu, a w szczególności może poinformować rozmówcę o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie i czynnościach dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.
Pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.
Pracownicy biura udostępniają interesantom listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną oraz udostępniają formularze urzędowe i wzory pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw.

 
Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną.
 
Pracownicy Biura Informacyjnego nie udzielają porad prawnych.
 
Zamówienia akt do przeglądu można składać telefonicznie pod nr tel. 054 41 20 380,
fax. 54 411 85 75
lub na adres boi@wloclawek.so.gov.pl
 

    P R E Z E S                                    

   SĄDU   OKRĘGOWEGO

          we  Włocławku

A.    0000-20/15

 

 

                                 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    71/2015

Prezesa  Sądu Okręgowego we Włocławku

z dnia 15 kwietnia 2015r.

W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów  w Sądzie Okręgowym we Włocławku

Podstawa: art.22 § 1a w związku z art. 8 ust.2  Ustawy z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015,133 tekst jednolity);  § 31  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2014,poz.259 tekst jednolity);  §  544a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS. 2003,Nr 5,poz.22 ze zm.).

 

Zarządza się

 

§ 1.

 

Wprowadza się w życie REGULAMIN BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW  W  SĄDZIE  OKRĘGOWYM  WE  WŁOCŁAWKU.

 

§2.

1.      Zobowiązuje się pracowników obsługujących BOI w Sądzie Okręgowym we Włocławku do przestrzegania  Regulaminu.

 

2.      Zobowiązuje się pracownika BOI do zamieszczenia Regulaminu w pomieszczeniu BOI w widocznym dla interesantów miejscu.

 

3. Zobowiązuje się Redaktora Katalogu Wspólne SO  do zamieszczenia niniejszego Zarządzenia wraz z Regulaminem w katalogu Wspólne SO, celem zapoznania się sędziów i pracowników  Sądu Okręgowego we Włocławku   z treścią dokumentów.

 

4. Zobowiązuje się Redaktora Głównego  do zamieszczenia  na stronie Internetowej Sądu Okręgowego we Włocławku  treść  niniejszego Zarządzenia wraz z Regulaminem.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

RERGULAMIN

BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W  SĄDZIE  OKRĘGOWYM WE WŁOCŁAWKU

 

 

§ 1.

Struktura organizacyjna

 

1.     Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) wraz z czytelnią akt, powołane są zgodnie z Zarządzeniem Nr  31/2013r. z dnia  18 marca 2013r. oraz Zarządzeniem    Nr  60/2013r. z dnia 29 kwietnia 2013r. Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku , do obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego we Włocławku tj.      I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego i Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego, III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,  IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego Rodzinnego.

 

2.     BOI   funkcjonuje w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego we Włocławku.

 

3.     Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BOI sprawuje kierownik Oddziału Administracyjnego SO.

 

4.     Skargi i wnioski dotyczące pracy BOI rozpoznaje Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku.

 

5.     BOI przyjmuje interesantów w budynku L Sądu Okręgowego we Włocławku przy   ul. Długiej 65 w godzinach urzędowania Sądu tj. w poniedziałki od 7.30 do 18.00 z przerwami w godz. 11.00 do 11.15 i od 13.00 do 13.15. od wtorku  do piątku włącznie od godz. 7.30 do godz. 15.00. z przerwą od 1100 do 1115 i od 1300 do 1315.

 

§ 2.

Zadania dotyczące przyjmowania interesantów

 

1.     Biuro Obsługi Interesantów jest Biurem, o którym mowa w § 544a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS 2003.5.22 ze zm.).

 

2.     BOI w swych działaniu opiera się na standardach obsługi interesantów w Biurach Obsługi Interesantów i Punktach Obsługi Interesantów w Sądach Powszechnych ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wprowadzonych w życie w SO Zarządzeniem Nr 189/2014 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia   18 listopada 2014r.

 

3.     Interesanci zgłaszający się do BOI, są obsługiwani w kolejności zgłoszenia się.

 

4.     Priorytetem BOI jest  profesjonalna obsługa interesanta, w szczególności udzielanie informacji w sposób rzetelny,  wyczerpujący i zrozumiałym językiem w jak najkrótszym czasie oczekiwania.

 

5.     Zadania szczególne BOI zostały określone w Zarządzeniu  Nr 60/2013 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2013r.

 

6..„Pracownik BOI pod numerem telefonu wskazanym jako numer kontaktowy udziela telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

     ● tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust.4 powołanego powyżej Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

           § 70 ust.4 – „ Z uwagi na ochronę moralności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prawny, a szczególnie dobro małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem, należy odstąpić od podania na wokandzie imion i nazwisk stron lub uczestników postępowania nieprocesowego lub wezwanych osób. W takiej sytuacji podaje się wyłącznie ich inicjały lub nie zamieszcza się żadnych danych identyfikujących te osoby”.

 

             ●    o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

7.  Udzielenie informacji, o których mowa w powyżej, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

        -  sygnatury albo

              - oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania  nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

 8. Pracownik udzielający informacji telefonicznej powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

 9. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

10. Pracownik sądu przerywa rozmowę telefoniczną, jeżeli osoba telefonująca nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie tej rozmowy.

11. Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane powyżej, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie, tylko wówczas, gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane:

       ●  poprzez profil zaufany ePUAP;

             ● innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zapytanie zostało przesłane z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę w piśmie procesowym skierowanym do sądu lub osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

             W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę akt sprawy.

       Odpowiedź  udzielana jest zgodnie z punktem 12 Regulaminu Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym we Włocławku, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 71/2015 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 15 kwietnia 2015r.

    12.     Pracownik BOI informuje osoby zainteresowane zgłaszające się osobiście, telefonicznie lub poprzez e`mail o terminach odbioru dokumentów, po uprzednim ustaleniu terminu z danym Wydziałem. Boi nie wydaje dokumentów z akt spraw.

 

13.     BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

                     Przez poradę prawną – należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek, co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

14.     W BOI prowadzi się:

a/  Kontrolkę udostępnianych akt oraz wniosków o fotokopie i kserokopie składanych w trakcie przeglądania akt. Wnioski te wraz z aktami przekazuje się do właściwego wydziału w celu ich realizacji.

 b/ Rejestr obsługi interesantów zgłaszających się osobiście, telefonicznie lub poprzez  e`mail.

15.  Kierownicy wszystkich Sekretariatów Wydziałów, Sekcji  SO  zobowiązani są do ścisłego współdziałania z pracownikiem BOI, udzielania wsparcia merytorycznego oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez BOI, w tym do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w poszczególnych sprawach w systemie informatycznym oraz przygotowywania akt  dla BOI zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

16.  Obsługa interesantów przez BOI nie zwalnia Kierowników Sekretariatów  i Sekcji Wydziałów  z obowiązku obsługi interesantów zgłaszających się: bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie oraz za pomocą e`mail.

17.   Kierownicy Sekretariatów, Sekcji lub wyznaczone osoby do obsługi poczty e`mail są zobowiązani do udzielania odpowiedzi drogą elektroniczną  w sytuacji, kiedy e`mail zostanie przekierowany według właściwości do odpowiedniego Wydziału, Sekcji przez BOI. Przekierowane do Wydziałów, Sekcji będą e`maile zawierające  zapytania dotyczące już prowadzonych postępowań, natomiast na pytania o tematyce ogólnej odpowiedzi może udzielać BOI.

 

18.  Regulamin udostępniania akt w Biurze Obsługi Interesantów stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2013 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 18 marca 2013r.

                                                                                                                  

 

 

 

 
 
Informacje

Data powstania: 2 kwietnia 2013
Data opublikowania: 2 kwietnia 2013
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Barbara Zajac
Opublikował(a): Barbara Zajac
Liczba odwiedzin: 2095

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600