Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych gromadzonych w Sądzie Okręgowym jest Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek.

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym we Włocławku we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: adres e-mail Kliknij aby zobaczyć, tel. 573 313 536

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 RODO

a) lit. a  - po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów.

b) lit. c i e, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze bądź do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takich jak: Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki sądownictwa  powszechnego, instytucje rządowe, bądź stosowne do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas uregulowany w przepisach prawa, w tym m. in.: w Instrukcji Kancelaryjnej Sądu – Rzeczowym Wykazie Akt; zarządzeniach wewnętrznych Sądu -  w zależności od celu przetwarzania danych.

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

c) lit. c i innych właściwych regulacji prawnych, z wykorzystaniem:  

  • monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w budynkach Sądu Okręgowego we Włocławku i obszarów przyległych,
  • rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących w celu zabezpieczenia i ochrony interesów Sądu, urzędników i osób, których dane dotyczą.

Zarejestrowane dane przechowywane będą w terminie do 3 miesięcy, a następnie będą usuwane.

Ww. dane zabezpiecza się także w celach dowodowych, na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw, którym to mogą również zostać przekazane.

Zarejestrowane dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Administratorem Danych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym we Włocławku
jest
Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku.

Dane  kontaktowe:

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
Telefon
:   54 42 22 507
Faks: 54 41 16 205
e-mail:
Kliknij aby zobaczyć

 

Inspektor Ochrony Danych

 Pan Zbigniew Alabrudziński

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
e-mail: iod@wloclawek.so.gov.pl
Telefon:
573 313 536 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:

      1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

      2)  monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

      3)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

      4)  współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

      5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d